Facebook
Regulamin


1. Wszelkie materiały, które dostępne są na stronie www.zlobus.pl, a w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, rozwiązania techniczne, grafika, jej zestawienia, układ treści oraz dane stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Administratora lub osób trzecich, podlegających ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także ustawą o ochronie baz danych oraz konwencjami międzynarodowymi, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.


2. Korzystanie z materiałów, o których mowa w pkt. 1 niniejszego regulaminu, dopuszczalne jest tylko w zakresie niewykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części w sposób sprzeczny z prawem; zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; rozpowszechnianie opracowań materiałów lub grafiki niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej strony www.zlobus.pl.